مساله چیست و برای کیست؟
*دکتر حبیب الله معظمی

پرسش:انتظار این بود که بعد از سخنان رییس دولت اصلاحات، شیخی یا متنفذی در میان اصولگرایان بلند می شد و صدا در می داد و ارائه طریق برای کمک به دولت بلکه به نظام، برای عبور از این شرایط می داد. شاید اصولگرایان نتوانسته اند جای خالی امثال مرحوم حبیب الله عسگر اولادی برای چنین مواقعی پر کنند و صدایی همچون صدای او بر آورند.

پرسش:انتظار این بود که بعد از سخنان رییس دولت اصلاحات، شیخی یا متنفذی در میان اصولگرایان بلند می شد و صدا در می داد و ارائه طریق برای کمک به دولت بلکه به نظام، برای عبور از این شرایط می داد. شاید اصولگرایان نتوانسته اند جای خالی امثال مرحوم حبیب الله عسگر اولادی برای چنین مواقعی پر کنند و صدایی همچون صدای او بر آورند. دکتر حبیب الله معظمی مدرس دانشگاه و پژوهشگر در یادداشت اصلی روز پنجشنبه روزنامه آرمان با عنوان «مساله چیست و برای کیست؟» نوشت: درغیرعادی و مشکل و سخت بودن شرایط عمومی کشور در ماه های درحال گذر و پیش رو، تردید نمی توان کرد چرا که از مقام و مردم ایران و هم آفرینندگان این شرایط آن را به زبان آورده اند. حال نامش بگذاریم بحرانی که با آن مواجهیم و یا مساله حاد یا جدی ملی یا شرایط اضطراری و یا از این قبیل. این شرایط عمدتاً ناشی از خروج آمریکای ترامپ از برجام و برخی بهانه دهی ما با خط و نشان کشیدن ها، و در مرتبه بعد عملکرد غلط برخی مدیران و عدم پیش بینی های شایسته آنها برای شرایط جدید، پدیدار شده است. بنابراین کشور با شرایط جدید سختی روبروست و طبیعی است که چون انسان درپی شرایط بهتری است؛ شرایط بحرانی کنونی را بایستی کنترل و عوارض منفی آن را کاهش داد تا جامعه به سلامت از آن عبورکند. مساله همین است؛ شرایط غیرعادی و سخت که باید دست به کار شد و بر آن فائق آمد. حال سووال اینست که چه کسی و طرفی باید درحل آن مشارکت کند و نسبت به برطرف شدن آن احساس مسوولیت کند. همان طور که ناظران بین المللی و هم ایجادکننده عمده این مساله یعنی ایالات متحده ترامپ در لفافه و نیز با شفافیت گفته اند براندازی و تجزیه جمهوری اسلامی و ایران عزیز هدف است، مساله و شرایط سختی کنونی کشور، ابعاد ملی و فراجناحی به خود می گیرد. یعنی مساله فراتر از یک جناح و دولت مستقر است و جنبه های تمامیت ارضی و منافع ملی پیدا می کند. از این لحاظ، شرایط ناخوشایند جدید کشور دیگر مسالۀ دولت میانه روی حسن روحانی و یا اصلاح طلبان حامی آن نیست بلکه چون مساله ایران و نظام جمهوری اسلامی در میان است، مساله به همه جناح های درون نظام و حتی اپوزیسیون داخلی درون نظام مربوط می شود. وقتی چنین است در حیرتیم که جناح اصولگرا چنین احساسی ندارد، خطر را احساس نمی کند واکنشی ندارد گو اینکه مساله بازگشت تحریم ها و شرایط سخت کنونی فقط مساله دولت و اصلاح طلبان است. در حیرتیم وقتی شروط 15 گانه و بیانیه اصلاح طلبان از منظر« اصلاح طلبان مدافع جمهوری اسلامی هستند» منتشر می شود، از جبهه اصولگرایان که  مدعی این دفاع البته بطور انحصاری هستند، صدایی بلند نمی شود. چرا جبهه اصولگرایان در برابر خطری که متوجه کشور است، ساکت است؟ نه تنها ساکت که شاید به علت عدم درک شرایط مانع تراشی هم می کنند و با طرح سووال از رییس جمهور سیگنال های شکاف و عدم انسجام داخلی به خارج می دهند. انتظار این بود که بعد از سخنان رییس دولت اصلاحات، شیخی یا متنفذی در میان اصولگرایان بلند می شد و صدا در می داد و ارائه طریق برای کمک به دولت بلکه به نظام، برای عبور از این شرایط می داد. شاید اصولگرایان نتوانسته اند جای خالی امثال مرحوم حبیب الله عسگر اولادی برای چنین مواقعی پر کنند و صدایی همچون صدای او بر آورند. آنها نیک بدانند که سکوت و عدم تحرک آنها نسبت به این شرایط و عبور از آن و مساله را گروهی و بخشی دیدن، قضاوت بی رحمانۀ تاریخ و عواقب ناخوشایند برای کشور را با مقصر بودن آنها، در پی خواهد داشت. مساله شرایط جدید، مساله همه گروه ها و حتی همه ارکان نظام، قوا و نهادها و دستگاه های غیردولتی و فرادولتی است و اگر وارد مناقشه بیهوده و چرخه معیوبِ مقصر شناسی این شرایط بشویم چه بسا پای خیلی از ساکتین بحران امروز گیر است. اما، هرگز این مقصرشناسی ما را به مقصد نمی رساند و مسیر نادرست و چاه ویلی است که انتهایی غیر از تضعیف همین ذخیره و تتمه ملی برای عبور از بحران کنونی، نخواهد داشت. بنابراین همه نهادها و گروه ها برای عبور کشور از این بحران بایستی به فرماندهی واحد دولت که دست بر قضا میانه رو هم است تن در دهند،. در همۀ حوزه ها از سیاسی و اقتصادی گرفته تا امور و سیاست خارجی و فرامرزی. البته دولت هم با ترمیم خود و کارآمدترسازی و پرهیز از آزمون و خطا، برنامه جدی و جامع برای مواجهه و عبور از این شرایط، و هم مجریان قائل وکوشا به این عبور و نه گذراننده زمان، و هم توانا به این عبور با سلامت، داشته باشد. چرا نباید همچون آمریکای ترامپ که 800 نفر نیروی ویژه برای اعمال و تعقیب تحریم ها علیه ایران در تشکیلات واحد سازمان داده است، دولت ما برای دور زدن و عبور از تحریم ها سامانه ای ویژه داشته باشد.   ###