درخواست برای ثبت هفتم آبان به عنوان روز کوروش

پرسش:شماری از مورخان و باستانشناسان ایرانی خواستار ثبت روز هفتم آبان ماه به نام کوروش کبیر سرسلسله هخامنشی و موسس امپراتوری ایران و خالق منشور مشهور حقوق بشری« منشور کورش» شدند.

پرسش:شماری از مورخان و باستانشناسان ایرانی خواستار ثبت روز هفتم آبان ماه به نام کوروش کبیر سرسلسله هخامنشی و موسس امپراتوری ایران و خالق منشور مشهور حقوق بشری« منشور کورش» شدند.   به گزارش ایلنا، شماری از باستان شناسان و تاریخ پژوهان ایران طی نامه ای که چندی پیش برای هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارفارس و مسئول کارگروه علمی و اجرایی بزرگداشت روز کوروش فرستادند، خواستار ثبت هفتم آبان ماه به عنوان روز کوروش بزرگ در تقویم رسمی کشور شدند.     ###