تصویری از همسر سبیلوی ناصرالدین شاه قاجار

شمس الدوله همسر ناصرالدین شاه قاجار دختر عضدالدوله و خواهر عین الدوله .

پرسش: در تصویر زیر، بانو شمس الدوله یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار را می بینید.     ###