همسر کاووس سید امامی از ایران رفت

پسر سیدامامی این خبر را اعلام کرده است.

پرسش: همسر دکتر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق که در جریان بازداشت فعالان محیط زیست در زندان مرگ با حاشیه ای داشت، از زندان آزاد شده و از ایران رفته است. پسر سیدامامی این خبر را اعلام کرده است. او در توییتر با انتشار عکسی ازخود در فرودگاه  که به استقبال  مادرش؛ مریم ممبینی در فرودگاهی در کانادا  رفته است از بازگشت مادرش پس از رفع ممنوع الخروجی خبر داده است.     ###