صفحه انگلیسی رهبر انقلاب در اینستاگرام، رفع انسداد شد

هنوز مشخص نیست این اقدام اینستاگرام به دنبال مذاکراتی از سوی مسوولین ذیربط صورت گرفته یا مدیران اینستاگرام، خود این تصمیم را اتخاذ کرده اند.

پرسش: پس ازصفحه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، صفحه انگلیسی رهبر معظم انقلاب هم رفع انسداد شد. پس از صفحه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، صفحه انگلیسی رهبر معظم انقلاب هم رفع انسداد شد. هنوز مشخص نیست این اقدام اینستاگرام به دنبال مذاکراتی از سوی مسوولین ذیربط صورت گرفته یا مدیران اینستاگرام، خود این تصمیم را اتخاذ کرده اند.       ###