ایرنا بعد از گذشت بیش از دو ماه، گام کوچک و کم تاثیر

بیم آن می رود اگر دوره جدید بی اعتنا به این نکته باشد چه بسا با حوادث خبری غیر مترقبه! دوره جدید زیر سئوال رود.  

پرسش: سخن گفتن و قلم زدن در ارزیابی دورۀ جدید ایرنا  اگر بخواهیم با انصاف همراه باشد کمی شتابزده می نماید اما وقتی به ضرورت تصمیم دولت درتغییردر سطح عالی ترین مدیر رسانه دولتی آن هم در واپسین سال عمر دولت یازدهم نظر می افکنبم  نکاتی را لازم می دانیم قبل از آنکه "خیلی زود دیر شود"، یادآور شویم.

سرنوشت مدیریتی سید ضیا هاشمی مدیرعامل سابق ایرنا که به واسطه نارضایتی عمومی کارکنان و نا امیدی دولتمردان در راس آنها رییس جمهوری ازعملکرد مدیریت 28 ماهه ایشان بر ایرنا که صندلی مدیریت عالی این رسانه دولتی را واگذار کرد،تجربه ذیقمیتی است برای دورۀ جدید است تا ازهر آنچه که بر این سازمان و کارکنان آن رفته و برآورده نکردن انتظار دولت ، اجتناب شود.

البته درقضاوت و ارزیابی عملکرد مدیریتی ضیاءهاشمی باید توجه داشت که در این نا کارآمدی ها ، دو قطبی سازی ایرنایی ها و غیر ایرنایی ها ، ویژه خواری ها، حذف ایرنایی ها، تقسیم منابع و مناصب سازمانی بین خودی ها و... ، سهم معاونان ومشاوران و مدیران منصوب ایشان از ایرنا تا موسسه و روزنامه ایران و نیز دانشکده خبر اگر نگوییم بیشتر ازهاشمی بوده کمتر از او نیز نبوده است ، این همان نکته مهمی است که مدیریت جدید سازمان نباید به آن غافل باشد.

بدیهی است که فرد و تفکر فردی نمی تواند رسانه را به عنوان یک نهاد اجتماعی پیش ببرد و یا تغییرات مورد نظر را صورت تحقق ببخشد بنابراین بایستی تغییر به صورت جمعی باشد و نه منحصر و محدود در یک نفر در راس و یا حداکثر یکی دو نفر دیگر . فرد همراه با جمع و در حرکت تیم خود، می تواند اهداف تغییر را عینیت بخشد؛ نکته مهمی که در بیش از دو ماه اخیر تغییر مدیریت عالی ایرنا صورت نگرفته است.اگر بنا بود فردی تغییر کند و جابجایی دو نفر باشد که دولت می توانست به شیوه های آسان تری متوسل شود بنابراین اشکال از رویه هاست و این رویه ها را نه تنها یک فرد یا دو فرد بلکه یک تیم می تواند تغییر دهد. اگر یک «فرد» در بندِ «حفظ خود» نباشد بلکه خود را مجری اهداف رسانه ای دولت بداند اگرچه با هزینه و زحمت، بایستی دست به تغییرات در مسئولیت ها در ایرنا بزند تا این اهداف محقق شوند وگرنه نه تنها دچار روزمرگیِ«تغییرنما» می شود بلکه روند قبلی با «نامی دیگر» تداوم می یابد و این بدترین پیامی است که به بدنۀ سازمان و همراهان دولت داده می شود که «تغییر دچار تحریف» شده است و از آن مهم تر اهداف دولت از این تغییر محقق نمی شود. در همین مدت دو ماه و اندی بخوبی می توان نشانه های این روزمرگی و انفعالِ بدتر ازگذشته را در سایت ایرنا مشاهده کرد.

نکته دیگر؛ بکارگیری افراد باورمند به برنامه ها و سیاست های دولت و نه نان به نرخ روزخور است.

«ویتالی شنتالینسکی» نویسنده کتاب « بایگانی ادبی پلیس مخفی» تعبیر معنادار( و مفید برای این یادداشت) در مورد میخالکوف از مسئولان ارشد چند دهه ای اتحادیه نویسندگان یا به تعبیری وزارت ادبیات روسیه در دورۀ اتحادیه جماهیر شوروی که بدون زحمت وزیان زندان در دوره کمونیسم در این کشور در این مقام حساس بود بکار می برد. او برای میخالکوف در این ابقای ریاستی چند دهه ای، ویژگی « قدرت بالای انطباق پذیری» بکار می برد. شنتالینسکی می نویسد او(میخالکوف) رییس شاخۀ فدراسیون روسی اتحادیۀ نویسندگان شوروی بود. نکتۀ جالب دربارۀ میخالکوف این بود که دوره های حکومتی مختلف را از سر گذرانده و رهبران بسیاری را به خود دیده بود. ازاستالین تا چرنینکو، بدون ایکه سختی یا محرومیتی را تحمل کرده باشد. قدرت انطاق پذیری اش واقعاً عالی بود.( ص35،چاپ اول، 1399)

بنابراین در تغییرات لازمی که باید در سطوح مدیریتی و غیره ایرنا صورت بگیرد، نباید کسانی که به هرشکلی در دوره های مختلف مدیریتی ایرنا سمت داشته یا اعزام شده اند و بعبارتی خود را انطباق داده اند، مجددا بکار گرفته شوندو یا مدیریتشان تداوم یابد. چون این افراد بیش از آنکه در فکر تغییر و الگوسازی رسانۀ در خدمت اهداف کلان دولت ( نه  بوقچی بودن) باشند در اندیشه حفظ خود هستند. آنها به جای اینکه پیشرو باشند، پیرو هستند زیرا می خواهند بمانند تا بهره ببرند. در همین راستا این تغییرات نباید الزاماً مثل مدیریت قبلی و به شکل اتوبوسی باشد بلکه عمدتاً از بدنه سازمان برخیزد و البته آن دسته از افرادی را شامل شود که همراهان و معتقد به دولت بوده اند و دل در گروی اهداف رسانه ای دولت دارند تا خود و بعبارتی همراهان فداکار.

بنابراین دوره جدید مثل هر دوره و در هر سازمانی بایستی تیم خود را داشته باشدکه از بدنه سازمان استخراج شده باشد اتکا به یک یا دو نفر نمی تواند امور را به پیش ببرد. اگر هم دوره جدید به تغییرات مدیریتی بی اعتنا باشد و همان مدیران و تصمیم گیران قبلی بر مصدر کار باشند مطمئنا با افرادی که دل در گروی مدیریت قبلی دارند و به این خاطر به این مسئولیت ها رسیده اند ، نمی تواند تحولی نسبت به گذشته داشته باشد و  هدف از تغییر مدیریت قبلی محقق شود.

حتی بیم آن می رود اگر دوره جدید بی اعتنا به این نکته باشد چه بسا با حوادث خبری غیر مترقبه! دوره جدید زیر سئوال رود.  

* یکی از کارکنان ایرنا

 

###
نظرات کاربران (1)

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.