سالگرد درگذشت خواجه نظام الملک:هر آنگاه که وزیر بی کفایت باشد و پادشاه غافل

هر آنگاه که وزیر بی کفایت باشد و پادشاه غافل، نشانش آن باشد که یک عامل (مسئول) را از دیوان (دولت)، دو عمل (سمت و پست) فرمایند یا سه و پنج و هفت.

پرسش: این روزها مصادف است با روزهای بین سالروز تولد خواجه نظام المللک متفکر بزرگ ایرانی اندیشه سیاسی (28 مهر) و مرگ او (22 مهر) است.

به این مناسب گزیده ای از اندیشه او ارائه می شود:  

هر آنگاه که وزیر بی کفایت باشد و پادشاه غافل، نشانش آن باشد که یک عامل (مسئول) را از دیوان (دولت)، دو عمل (سمت و پست) فرمایند یا سه و پنج و هفت.
و امروز مردم(آدم،شخص) هست که بی هیچ کفایتی که در او هست ده عمل دارد (ابوالمشاغل و دارای چندین شغل)و اگر شغلی دیگر هم پدیدار آید هم بر خویشتن زند (قبول میکند) و اگر سیمش (رانت و رشوه) بذل باید کرد، بذل کند و بدو دهند و اندیشه ی آن نکنند که "این مرد اهل این شغل هست یا نه، کفایتی دارد یا نه، در دبیری و تصرف و معاملت راهی بَرَد یا نه، و چندین شغل که در خویشتن پذیرفته است به سر تواند بُرد یا نه؟"

و باز مردان کافی و شایسته و جَلد و معتمد و کارهاکرده (کارکشته) محروم گذاشته اند و در خانه ها معطل نشسته اند و هیچ کس را اندیشه تمییز (تشخیص) آن نمی باشد که "چرا باید مجهولی بی کفایتی، بی اصلی بی فضلی چندین شغل دارد و معروفی اصلی و معتمدی یک شغل ندارد و محروم و معطل باشد خاصه کسانی که بر دولت حق واجب گردانیده باشند و خدمتهای پسندیده کرده باشند و شایستگی نموده"


سیرالملوک (سیاست نامه) ، خواجه نظام الملک ابوعلی حسن طوسی، فصل چهل و یکم ، صفحه دویست و چهارده
(سیاست‌نامه یا سیرالملوک، کتابی است به قلم خواجه نظام الملک وزیر کاردان ملکشاه سلجوقی در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخلاق و سیاست پادشاهان پیشین)
 

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.