حمیده زرآبادی درگفتگوبا«پرسش»:از پارسال منتظرجلسۀ خودرو هستیم؛
انتقاد نماینده مجلس ازبی عملی مجلس درقبال گرانی ها/مجلس بیشتر توجیه گر اقدامات دولت است

تا وقتی روال این است اتفاق خاصی در جھت کاھش مشکلات اقتصادی نمی افتد مگر اینکه رویه فعلی تغییرو نظارت تقویت شود. تاثیرگذاری مجلس در مسائل منوط است به استقاده ازابزارھای نظارتی و کنترلی. باز ھم تاکید می کنم درمجلس بیشتر کمیسیونھا توجیه گر رفتار دولتی ھا ھستند تا ناظر و کنترلگر.

پرسش: حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس در گفتگو با«پرسش» از عدم ایفای نقش مجلس در برابر گرانی ها انتقاد کرده و گفته است از سال گذشته کماکان منتظر تشکیل جلسه در مورد خودرو هستیم که این مهم انجام نشده است .

محمدرضا رئیسی- ظاھرا بعد از ماھھا افزایش قیمت و گرانی افسارگسبخته که ھمه ابعاد زندگی مردم را متاثر کرده بالاخره مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته جلسه ویژه ای را برای بررسی این موضوع تشکیل دھد. از آخرین جلسه ویژه مجلس در این باره که به شکل غیرعلنی و با حضور معاون اول رئیس جمھوری برگزار شد بیش از 8 ماه میگذرد و دراین مدت نه تنھا کاھش قیمتی رخ نداده بلکه تورم عمیق تر و گسترده تر شده.

با مھندس حمیده زرآبادی دبیرکمیسیون صنایع مجلس درباره این جلسه و دلیل تعلل و بی عملی قوه مقننه در این شرایط صحبت کردیم : جلسه ھفته آینده تاثیری برکاھش گرانی ندارد. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تایید خبر برگزاری جلسه ویژه مجلس درباره گرانی ھا گفت : «ظاھرا قرار است که ھفته آینده یک جلسه یرگزار شود و گزارش دقیقی از اقدامات انجام شده مرتبط با این موضوع به مجلس داده شود تا بتوان بر اساس آن تصمیم گیری و چاره اندیشی کرد

وی درباره افراد دولتی حاضر دراین جلسه گفت : «ھنوز جزئیات این جلسه اعلام نشده و مشخص نیست از دولت چه کسانی شرکت می کنند

زرآبادی درباره تاثیراینگونه جلسات بر کاھش گرانی و تورم گفت:«من فکر می کنم این جلسات بیشتر حالت گزارش دھی دارند و چون خیلی ضمانت اجرایی ندارند و سازوکارھای کنترلی برای آن پیش بینی نشده خیلی تاثیرگذار نیست؛ چنانچه از نتیجه جلسه قبلی ھم درعمل نتیجه خاصی حاصل نشد. مجلس به جای نظارت توجیه می کند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در راستای کاھش گرانی ھا و تورم به طور موثری از ابزار ھای نظارتی نظیرپرسش و تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده نمی کند، گفت : «مجلس از این ابزارھا استفاده می کند ولی من خودم نسبت به عملکرد مجلس انتقاداتی دارم و فکر میکنم ابزارھای در اختیار مجلس کند شده و سطح آن پایین آمده باشد؛یعنی از این ابزار بیشتر در سطح منطقه ای و شھرستانی استفاده می شود تا در سطح ملی.

وی درباره چرایی این موضوع ھم گفت : «من فکر میکنم کمیسیون ھای تخصصی مجلس از جمله کمیسیون صنایع وابسته به وزارتخانه ھای متناظر ھستند. یعنی به جای نظارت برآن دستگاه ،توجیه گر آنھا شده اند این مشکل اصلی است. مثلا کمیسیون صنایع که باید بر عملکرد وزارتخانه ھای صنعتی و دستگاھھای دولتی مربوطه نظارت کند و ابزارھایش را برای بھبود عملکرد آنھا بکار ببرد در حال حاضر بیشتر در توجیه آنھا گام برمی دارد و این ھمان مسیر اشتباھی است که باعث میشود نتیجه نگیریم

وزرا از ھمین مجلس رای گرفته اند

زرآبادی درباره عوامل ریشه ھای این توجبه گری با اشاره به اینکه البته نمایندگانی ھم ھستند که مخالف این وضع ھستند؛ نمی دانم چرا این وضع پیش آمده است، گفت : «ھمه می دانیم یکی از وظابف مجلس این است که دربحث گرانی و تورم ورود تاثیرگذار داشته باشد؛ من و برخی ھمکارانم در مجلس وقتی تریبون باز می شود از ناکارآمدی ھا و مشکلات ایراد می گیریم ، اما توجه داشته باشید که وزرایی که از آنھا ایراد می گیریم ازھمین مجلس رای اعتماد گرفته اند و اتفاقا رای بالایی ھم به آنھا داده شده است.

نماینده قزوین در مجلس درپاسخ به اینکه آیا ممکن است نزدیک بودن انتخابات باعث شود مجلس توجه جدی تری به بحث معیشت و گرانی ھا داشته باشد،گفت : « فارغ از بحث انتخابات، مجلس باید فعالتر باشد درحالیکه متاسفانه از ابرارھای نظارتی استقاده نمیکند.

گزارش داده نمی شود

نماینده قزوین افزود: درکنار این مسائل برخی نمایندگان در شوراھای مھمی مثل پول و اعتبار و جلسات سران قوا و شورای بورس و ... ناظر ھستند ؛ این دوستان باید به صورت مستمر از آن جلسات گزارش دھند که چه تصمیماتی گرفته می شود؛ ھم به مردم باید گزارش دھند ھم به سایر نماینده ھا، که متاسفانه گزارش داده نمی شود.

دبیر کمیسیون صنایع مجلس درباره اینکه آیا این ضعف به ترکیب کارشناسی کمیسیون ھا مربوط نیست، گفت این موضوع می تواند یکی از دلایل باشد ، ولی با ھمین ترکیب فعلی ھم می توان از کارشناسان خارج از مجلس استفاده کرد و تصمیمات کارشناسی گرفت.

 جلسه نامعلوم درباره خودرو

زرآبادی درباره مشکلات خودرو که قبلا در کمیسیون صنایع بحث شده بود ھم گفت: « قبل از عید قرار بود کمیته ای تشکیل شود تا مشکلات خودرو نظیرپیش فروش و ثبت نام،عدم تحویل به مشتریان و ...را بررسی کند؛ ولی بیش از سه ماه است که نه جلسه ای تشکیل شده نه گزارشی داده شده. فکر می کنم تشکیل ھم نشود.

وی افزود: «من خودم بارھا پیگیری و مراجعه کردم که ببینم چرا تشکیل نمی شود حتی رئیس مجلس ھم دستور تشکیل اش را داد ولی متاسفانه توجهی نشد.

دبیر کمیسیون صنایع مجلس درباره مشکلات و نارسایی ھای صنعت خودرو و نحوه برخورد این کمیسیون با وزیر صنعت از طریق تذکر یا استیضاح گفت مشکل اصلی این است که متاسفانه کمیسیون صنایع (ھمانند دیگر کمیسیونھا) بیشتر درتلاش برای توجیه عملکرد وزارت صنعت است تا اصلاح و نظارت.

مھندس زرآبادی افزود:تا وقتی روال این است اتفاق خاصی در جھت کاھش مشکلات اقتصادی نمی افتد مگر اینکه رویه فعلی تغییرو نظارت تقویت شود. تاثیرگذاری مجلس در مسائل منوط است به استقاده ازابزارھای نظارتی و کنترلی. باز ھم تاکید می کنم درمجلس بیشتر کمیسیونھا توجیه گر رفتار دولتی ھا ھستند تا ناظر و کنترلگر.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.