وزیر دولت رئیسی توافق هسته ای را یزیدی خواند

یک کاربر با توجه به سابقه قاسمی در مقام وزیر در دولت محمود احمدی نژاد و نامزدی او برای ریاست جمهوری انتخابات 1400 نوشت: یکی از مشکلات آقای رئیسی در دولت اینه که تعدادی از اعضای دولت نامزد ریاست جمهوری بودند و هنوز در آن فضا هستند و خودشان را در سطح رئیس جمهور می دانند.

پرسش: همزمان با مذاکرات برجامی وین میان ایران و آمریکا با وساطت اروپا که نسبت به پدیدآمدن یک توافق میان طرفین اظهار خوش بینی شده، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی توافق هسته ای را یزیدی خواند.

یک کاربر با توجه به سابقه قاسمی در مقام وزیر در دولت محمود احمدی نژاد و نامزدی او برای ریاست جمهوری انتخابات 1400 نوشت: یکی از مشکلات آقای رئیسی در دولت اینه که تعدادی از اعضای دولت نامزد ریاست جمهوری بودند و هنوز در آن فضا هستند و خودشان را در سطح رئیس جمهور می دانند.